طراحی بسته بندی بیسکوییت Meet Sweet Range

در طراحی بسته بندی این اثر نمایش سلامتی محصول در دیدار اول موج میزند و در ادامه طراحی با اتکاء به سنت دیرینه چین شکل و شمایلی باستانی و بعضاً…
طراحی بسته بندی بیسکوییت