تاریخچه لوگو

چرا به لوگو میپردازیم؟ آیا میتوانیم از کنار لوگو و نمادهای اطرافمان ساده بگذریم؟ طراحی لوگو اخیراً موضوعی بحث برانگیز در مطبوعات طراحی بوده است. یکی از حرفه‌ای‌های برندینگ اخیراً…
علائم چاپگر، اواخر قرن پانزدهم