عکاسی صنعتی ساختمان - عکاسی تجاری و تبلیغاتی

پروژه: عکاسی صنعتی ساختمان - مجتمع تجاری دماوند

کارفرما: شرکت معماری آراز زرین ماندگار