عکاسی صنعتی و تبلیغاتی هتل ایبیس

پروژه: هتل ایبیس تهران