عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مواد غذایی | فست فود

پروژه: عکاسی صنعتی و تبلیغاتی مواد غذایی | فست فود برگرینو

کارفرما: جناب آقای پارسا نیک