چاپ کاتالوگ شرکت ساختمانی مِراج

چاپ کاتالوگ شرکت ساختمانی مِراج


طراحی این کاتالوگ را به سبک مینیمال انجام دادیم و معیارهای خاص نیز برای چاپش در نظر گرفتیم. استفاده از کاغذهای خاص و همچنان رنگ های پنتون در اجرا فوق العاده عمل میکند. شرکت های جدید با تفکرات پویا نیاز به کاتالوگ و محتوای مدرن دارند به این خاطر ما تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا بتوانیم هرچه بیشتر خود را با سلیقه جهانی در تولید محتوا و همچنان طراحی و چاپ کاتالوگ هماهنگ کنیم و نیز بتوانیم خلاقیت و توانایی های خود را با این عناصر ترکیب کنیم.

چاپ کاتالوگ

سفارش: چاپ کاتالوگ شرکت ساختمانی مِراج

کارفرما: شرکت ساختمانی مِراج


knegar contact icon mobile icon png02165545589