طراحی و چاپ کاتالوگ لوزام پزشکی ژنــــوم

طراحی و چاپ کاتالوگ لوزام پزشکی ژنــــوم


طراحی و چاپ این کاتالوگ را با انبوهی از اطلاعات از قبیل عکس، متن، توضحیات و جداول شروع کردیم و با برنامه ریزی دقیق یرای محتوای آن و همچنان استفاده از رنگ بندی خنثی شلکی زیبا به این اطلاعات دادیم و چیدمان صفحات کاتالوگ را با توجه به اطلاعات مرتبط دسته بندی کرده و همه را کنار یکیدیگر به شکلی منظم ترتیب دادیم.

طراحی و چاپ کاتالوگ

سفارش: طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت لوزام پزشکی ژنــــوم

کارفرما: شرکت ستاره درمان آسیا


knegar contact icon mobile icon png02165545589