طراحی لوگو محصولات غذایی کالینا

طراحی لوگو مواد غذایی کالینا


کالینا شرکتی جدید در صنایع مواد غذایی است که چشم انداز صادرات را در خود داراست به همین دلیل به لوگویی مدرن و بین المللی نیاز داشت. طراحی لوگو شرکت کالینا فقط به زبان انگلیسی طراحی شده است تا مدرن بودن شرکت بیشتر نمایان باشد. در طراحی تایپوگرافی کالینا کوشیدیم تایپ فِیسی متفاوت، گرم صمیمی را به وجود بیاوریم.

طراحی لوگو مواد غذایی

سفارش: طراحی لوگو | محصولات غذایی کالینا

کارفرما: شرکت کالینا

Food company logo design

Order: KALINA Logo Design
Customer: KALINA Food Company


knegar contact icon mobile icon png02165545589