طراحی لوگو و تایپوگرافی کانون خلاقیت ساره

طراحی لوگو کانون خلاقیت ساره


در طراحی لوگو کانون خلاقیت ساره از بعدی متفاوت سادگی را به نمایش درآوردیم و از آن رو که این لوگو مختص به کانون خلاقیت میباشد به شکلی خلاق نماد این برند را اجرایی کردیم. در طراحی تایپوگرافی نیز کوشیدیم، تایپ فِیسی متفاوت، ساده، صمیمی و خلاق را به وجود آوریم تاعلاوه بر خوانا بودن و متفاوت جلوه کند.

طراحی لوگو طراحی نماد - لوگوتایپ و مونوگرام کانون خلاقیت ساره

سفارش: طراحی لوگو کانون خلاقیت

کارفرما: کانون خلاقیت ساره

logo design

Order:Sareh Creativity Center Logo Design
Customer:Sareh Creativity Center


knegar contact icon mobile icon png02165545589